هر روز دلم به زیر باری دگر است                             در دیده‌ی من ز هجر خاری دگر است
من جهد همی‌کنم قضا می‌گوید بیرون ز کفایت تو کاری دگراست حافظ 

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان

امشب ز غمت میان خون خواهم خفت                          وز بستر عافیت برون خواهم خفت
باور نکنی خیال خود را بفرست تا در نگرد که بی‌تو چون خواهم خفت حافظ

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان 

اول به وفا می وصالم درداد                                 چون مست شدم جام جفا را سرداد
پر آب دو دیده و پر از آتش دل خاک ره او شدم به بادم برداد  حافظ

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان 

از چرخ به هر گونه همی‌دار امید                             وز گردش روزگار می‌لرز چو بید
گفتی که پس از سیاه رنگی نبود پس موی سیاه من چرا گشت سفید  حافظ

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان 

قسام بهشت و دوزخ آن عقده گشای                             ما را نگذارد که درآییم ز پای
تا کی بود این گرگ ربایی، بنمای سرپنجه‌ی دشمن افکن ای شیر خدای حافظ

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان 

من حاصل عمر خود ندارم جز غم                              در عشق ز نیک و بد ندارم جز غم
یک همدم باوفا ندیدم جز درد یک مونس نامزد ندارم جز غم  حافظ

 

ای کاش که بخت سازگاری کردی                             با جور زمانه یار یاری کردی
از دست جوانی‌ام چو بربود عنان پیری چو رکاب پایداری کردی  حافظ

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان 

گر همچو من افتاده‌ی این دام شوی                       ای بس که خراب باده و جام شوی
ما عاشق و رند و مست و عالم سوزیم با ما منشین اگر نه بدنام شوی  حافظ

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان 

ای شرمزده غنچه‌ی مستور از تو                                   حیران و خجل نرگس مخمور از تو
گل با تو برابری کجا یارد کرد کاو نور ز مه دارد و مه نور از تو  حافظ

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان 

گفتی که تو را شوم مدار اندیشه                      دل خوش کن و بر صبر گمار اندیشه
کو صبر و چه دل، کنچه دلش می‌خوانند یک قطره‌ی خون است و هزار اندیشه  حافظ

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان 

عشق رخ یار بر من زار مگیر                           بر خسته دلان رند خمار مگیر
صوفی چو تو رسم رهروان می‌دانی بر مردم رند نکته بسیار مگیر حافظ 

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان 

ای دوست دل از جفای دشمن درکش                             با روی نکو شراب روشن درکش
با اهل هنر گوی گریبان بگشای وز نااهلان تمام دامن درکش  حافظ

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان 

در باغ چو شد باد صبا دایه‌ی گل                         بربست مشاطه‌وار پیرایه‌ی گل
از سایه به خورشید اگرت هست امان خورشید رخی طلب کن و سایه‌ی گل  حافظ

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان 

لب باز مگیر یک زمان از لب جام                    تا بستانی کام جهان از لب جام
در جام جهان چو تلخ و شیرین به هم است این از لب یار خواه و آن از لب جام  حافظ

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان 

عمری ز پی مراد ضایع دارم                          وز دور فلک چیست که نافع دارم
با هر که بگفتم که تو را دوست شدم شد دشمن من وه که چه طالع دارم  حافظ

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان 

این گل ز بر همنفسی می‌آید                            شادی به دلم از او بسی می‌آید
پیوسته از آن روی کنم همدمی‌اش کز رنگ وی‌ام بوی کسی می‌آید  حافظ

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان 

سیلاب گرفت گرد ویرانه‌ی عمر                    وآغاز پری نهاد پیمانه‌ی عمر
بیدار شو ای خواجه که خوش خوش بکشد حمال زمانه رخت از خانه‌ی عمر  حافظ

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان 

بر گیر شراب طرب‌انگیز و بیا                           پنهان ز رقیب سفله بستیز و بیا
مشنو سخن خصم که بنشین و مرو بشنو ز من این نکته که برخیز و بیا  حافظ

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان 

ماهی که قدش به سرو می‌ماند راست                       آیینه به دست و روی خود می‌آراست
دستارچه‌ای پیشکشش کردم گفت وصلم طلبی زهی خیالی که توراست  حافظ

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان 

تو بدری و خورشید تو را بنده شده‌ست                        تا بنده‌ی تو شده‌ست تابنده شده‌ست
زان روی که از شعاع نور رخ تو خورشید منیر و ماه تابنده شده‌ست حافظ

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان 

نی قصه‌ی آن شمع چگل بتوان گفت                      نی حال دل سوخته دل بتوان گفت
غم در دل تنگ من از آن است که نیست

یک دوست که با او غم دل بتوان گفت  حافظ