اشعار موضوعی حافظ - shere.blog.ir مشاهده اشعار موضوعی حافظ

اشعار موضوعی حافظ،اشعار حافظ شیرازی،اشعار موضوعی،شعرهای موضوعی،اشعار حافظ شعر در مورد آشتی و نوازش طلبی :


آن که بی جرم برنجید و به تیغم زد و رفت

بازش آرید خدا را که صفایی بکنیم


اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را

به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را


یار من باش که زیب فلک و زینت دهر

از مه روی تو و اشک چو پروین من است


حریف عشق تو بودم چو ماه نو بودی

کنون که ماه تمامی نظر دریغ مدار

جهان و هر چه در او هست سهل و مختصر است

ز اهل معرفت این مختصر دریغ مدار

کنون که چشمه قند است لعل نوشینت

سخن بگوی و ز طوطی شکر دریغ مدار

مکارم تو به آفاق می‌برد شاعر

از او وظیفه و زاد سفر دریغ مدار

چو ذکر خیر طلب می‌کنی سخن این است

که در بهای سخن سیم و زر دریغ مدار

غبار غم برود حال خوش شود حافظ

تو آب دیده از این رهگذر دریغ مدار