گنجینه ی بهترین شعر جملات کوتاه زیبا و عاشقانه

شعر عارفانه،شعر کوتاه عاشقانه،شعر نو کوتاه احساسی،شعر نو کوتاه فلسفی،شعر کوتاه عاشقانه جدید،شعر کوتاه دلتنگی،شعرهای عاشقانه زیبا،شعر کوتاه زیبا

۳۵ مطلب با موضوع «گلچین اشعار شاعران ایران و جهان :: الف تا ر» ثبت شده است

شعرهای قاسم حسن نژاد - اشعار قاسم حسن نژاد

شعرهای قاسم حسن نژاد - shere.blog.ir بهترین اشعار قاسم حسن نژاد

قاسم حسن نژاد - قصه ی شعر

ناگهان سپیدی ترانه ی نگاه
در ستایش نگاه آسمان
و آن درخت سبزعاقل و صبور
شیشه های بارش شجاع قلب پر تپش
در شمیم خواب گوشی دلربای تلفن
ساعت دیواری
در وفای مهربان پر ثمر
میز و صندلی ساکت هوای آشنا
خودکار و دفترخوش زبان
در درون روزگار بی ریا
غرق غرق در نگاه بی نگاه
در نگاه شعر دل فریب قصه ها
ای ترانه ای ترانه یک غروب
جشن قلبها و چشم ها
شعر کوتاه عاشقانه،مینی شعر،شعر کوتاه زیبا،عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه دلتنگی،شعر کوتاه غمگین،شعر پر معنا و کوتاه،شعر پر محتوا

قاسم حسن نژاد - آرامش سکوت

نه آواز آینه ی باد است 
نه سراسیمگی آتش بوران
قلب پر تپش سکوت
رنگ جا به جائی اشیا نمی درخشد
صدای تحرک سبز نمی روید
در آوای بیرون بسته است
سکوت همه جا ترا نه می خوا ند
بازوانش تا دورها گشوده است
با تمام هیبتش
با آرامشی بی ما نند
روشن و پرحرارت و زیبا
روی صندلیش مردی تنها نشسته 
و آرام آرام فکرمیکند 
دلش شاید پر از سخن است 
سرشار راز های مگو
شعر کوتاه عاشقانه،مینی شعر،شعر کوتاه زیبا،عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه دلتنگی،شعر کوتاه غمگین،شعر پر معنا و کوتاه،شعر پر محتوا

قاسم حسن نژاد - آروزهای کوچک

سخن باد سرخ حقیقت را بر صندلی عمر می نشانم
و با کلاغ عقاب یکسان می شوم
او مرا به شهرهای عاشقانه ی دور می برد
به اقالیم متفاوت فقر و درد ومحبت
به باغ های متنوع انسان و سنگ و درخت
به باغ های متنوع خاک و آب و آتش
سخنش پر از سبزی و ترانه است
سخن کلاغ را به درخت امید می سپارم
و با گنجشک زندگی یک رنگ میگردم
اومرا به پشت پنجره های آزادی می برد
به سخن درخت گوش می دهم
و سرانجام به خانه بر می گردم
در می یابم
سخن شیرین خانه هم دلپذیر است
خود را به تمامی روان آبی درخانه پخش می کنم
پشت پنجره های تماشای کلاغ و درخت و گنجشک می نشینم
چای گرم حادثه را به آرامی نور ستاره می نوشم
و به آرزوهای کوچک امید می بندم
پروردگارا همه ی لطا فت نعمت دست توست
مارا در خاک پاک لیاقت برویان
زندگی افسانه نیست
مرگ همواره برای روییدن است
گواه ما کتاب صداقت توست
ما به سمت گشایش پنجره ها گام استوار بر می داریم
دستان مان را ستاره ی نیرو بخش
در منفور شیطان را به اشاره ی عرفانت ببند
لبخند پاک سلامتی در افکار سلول های مان بپاش
ما یکسره به تو امیدواریم
شعر کوتاه عاشقانه،مینی شعر،شعر کوتاه زیبا،عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه دلتنگی،شعر کوتاه غمگین،شعر پر معنا و کوتاه،شعر پر محتوا

قاسم حسن نژاد - آشیانه ی صبح

کلاغ لحظه های بکر
با آوازغارغار؛ باغ ترانه ی سبز را در می نوردد
تلفن با صدای گوشخراش در دل اتاق بوی آشنا می پراکند
صندلی در آشیانه ی صبح خوابیده است
دلها درتصرف شمیم پر طراوت آفتاب باغند
اندیشه ها درتصرف سنگین و دردمند بیکاری
بیاد شعارهای پر طمطراق آگهی های بازرگانی !
آگهی هایی برای بیدردان غافل از نور
وآ ه از نهاد مستضعفین
اینهمه راه بوی تند خستگی می دهد
وآنهمه درد که ـ
آقتاب را لذیذ بر پشت شانه ها در سرما ی طاقت سوز نمی نشاند 
شعر کوتاه عاشقانه،مینی شعر،شعر کوتاه زیبا،عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه دلتنگی،شعر کوتاه غمگین،شعر پر معنا و کوتاه،شعر پر محتوا

قاسم حسن نژاد - اجتماع کلمات

باران چشمانم را در عقیده ی روزنامه ها می کارم
و به خود می گویم : در انبوه گرم کلمات سیا سی می شوی !
پیر مرد فقیرسنگ شبنم هم همین عقیده را دارد
زن رختشوی مرداد هم
پسرک تابستان اما نه 
او در اندیشه ی کشف رنگین فام کلما ت می گردد
من اما نمی گویم :
کاشکی یک بچه ی خا م بودم
زیرادر اندیشه رمز و راز اجتماع کلمه هایم
رنگین و پر تلا لو
شعر کوتاه عاشقانه،مینی شعر،شعر کوتاه زیبا،عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه دلتنگی،شعر کوتاه غمگین،شعر پر معنا و کوتاه،شعر پر محتوا

قاسم حسن نژاد - اداره

روزبا اعصاب آبی آرامی آمد
ساعت روی عقربه های یازده نفس می کشید
خانم پرشورزمان بدون نامزدش آمد
به همه شیرینی ملاطفت تعارف کرد
روی صندلی آ فتابی درخشان نشست
؛؛؛؛؛
خانم ها برایش هدیه صداقت آوردند
در او آ رامش یافتند
تشعشعات دلشان در دل هدیه درخشید
برگ های خنده او را بهاری کردند
هوای همسرش متلاطم حضور دا شت
اداره هم آنجا بود
درسکوتی بیکارو بی عار
روی همه صندلی ها نشسته بود
نه شیرینی خورد و نه با کسی حرف زد ونه خندید
مانند دو تا گنجشکی که از روی درختها پریدند
و به نقطه ی نا معلومی رفتند 
شعر کوتاه عاشقانه،مینی شعر،شعر کوتاه زیبا،عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه دلتنگی،شعر کوتاه غمگین،شعر پر معنا و کوتاه،شعر پر محتوا

قاسم حسن نژاد - افسردگی

ما را دست و پا بسته اند
در فضای تنفس آزاد و در بند
در خورشید آسان صبح و غروب
در باد و باران بی مدعا 
هر کسی می داند
که این راه ما نیست 
راهی که خود برنگزیده ایم 
گوئی بر چمن برفی مختنق می شویم
و هیچ بر قرار میلمان نیست
اتقا قی است که به زور می افتد
بدون اینکه اشکی از چشمی فرو ریزد 
آ یا تنها افسردگی است که بر سر راه نشسته
تا ما را با خود به درون زندان تک سلولی ببرد
خدایا این یکی را دیگر مپذیر
 • ۰ پسندیدم
 • ۰ نظر

  گلچین اشعار زیبای الکساندر پوپ

  گلچین اشعار زیبای الکساندر پوپ

  اشعار و جملات الکساندر پوپ

  اندیشه های ما 
  در غرفه های بیشمار مغز 
  با زنجیر ناپیدا 
  به یکدیگر پیوسته اند
  از آنها چون یکی 
  بیدار شود، 
  سر بر می دارند هزار تای دیگر نیز

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهانx،گلچین بهترین شعرهاx،شعرهای زیباx،شعر کوتاهx،شعر کوتاه عاشقانهx،اشعار عاشقانهx،اشعار کوتاهx،اشعار زیباx،اشعار و جملات الکساندر پوپx،شعرهای الکساندر پوپ

  طبیعت سراسر هنر است، امّا سرّ آن بر تو مکشوف نیست
  اتفاق و تصادف، همه طرح و هدایت است که از دیده ها پنهان است
  و ناموزونی ها، تمام هم آهنگی هاست که هنوز شناخته نشده است
  و شر و بدی های جزیی در نظام کلْ همه خیر محض است
  و علیرغم این عقل خطاکار
  یک حقیقت چون آفتاب روشن است
  و این است که هر چه هست، همه در جای خود نیکوست.

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهانx،گلچین بهترین شعرهاx،شعرهای زیباx،شعر کوتاهx،شعر کوتاه عاشقانهx،اشعار عاشقانهx،اشعار کوتاهx،اشعار زیباx،اشعار و جملات الکساندر پوپx،شعرهای الکساندر پوپ

  انسان به دور از
  اشتباه و خطا است!
  بخشاینده خدا است

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهانx،گلچین بهترین شعرهاx،شعرهای زیباx،شعر کوتاهx،شعر کوتاه عاشقانهx،اشعار عاشقانهx،اشعار کوتاهx،اشعار زیباx،اشعار و جملات الکساندر پوپx،شعرهای الکساندر پوپ

  خطرناک است،
  دانش کم
  یا باید آب چشمه را
  تا قطره ی آخر نوشید
  یا هرگز لب نزد

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهانx،گلچین بهترین شعرهاx،شعرهای زیباx،شعر کوتاهx،شعر کوتاه عاشقانهx،اشعار عاشقانهx،اشعار کوتاهx،اشعار زیباx،اشعار و جملات الکساندر پوپx،شعرهای الکساندر پوپ

  وضع و حال مردمان تنگ فکر 

  به وضع و حال بطریهای تنگ دهان ماند؛
  هرچه کمتر در خود دارند،
  با سر و صدای بیشتری
  آن را به خارج پرتاب می کنند

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهانx،گلچین بهترین شعرهاx،شعرهای زیباx،شعر کوتاهx،شعر کوتاه عاشقانهx،اشعار عاشقانهx،اشعار کوتاهx،اشعار زیباx،اشعار و جملات الکساندر پوپx،شعرهای الکساندر پوپ

  بهترین راه برای اثبات صفای ذهنی ما
  نشان دادن خطاهای آن است؛
  نمایش ناپاکیهای بستر نهر
  به ما می فهماند
  آب
  پاک و صاف است

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهانx،گلچین بهترین شعرهاx،شعرهای زیباx،شعر کوتاهx،شعر کوتاه عاشقانهx،اشعار عاشقانهx،اشعار کوتاهx،اشعار زیباx،اشعار و جملات الکساندر پوپx،شعرهای الکساندر پوپ

 • ۰ پسندیدم
 • ۰ نظر

  گلچین اشعار زیبای امیرخسرو دهلوی

  گلچین اشعار زیبای امیرخسرو دهلوی

  گلچین اشعار زیبای امیرخسرو دهلوی

  گر خاک وجودم زپس مرگ ببیزند

  زنگار گرفته همه پیکان تو یابند

  فردای قیامت که به انصاف رسد خلق

  بس دست تظلم که به دامان تو یابند

  هر جاکه گریزد دل سودا زدهٔ من

  بازش به سر زلف پریشان تو یابند

  امیرخسرو دهلوی

  ،گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا

  دل ز تن بردی و در جانی هنوز
  دردها دادی و درمانی هنوز
  آشکارا سینه‌ام بشکافتی
  همچنان در سینه پنهانی هنوز
  ملک دل کردی خراب از تیغ ناز
  واندرین ویرانه سلطانی هنوز
  هر دو عالم، قیمت خود گفته‌ای
  نرخ بالا کن که ارزانی هنوز
  ما ز گریه چون نمک بگداختیم
  تو ز خنده شکرستانی هنوز
  جان ز بند کالبد آزاد گشت
  دل به گیسوی تو زندانی هنوز
  پیری و شاهدپرستی هم خوشست!
  خسروا تا کی پریشانی هنوز؟

  امیرخسرو دهلوی

  ،گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا

  یک دل به سر کوی تو آباد نیابند

  یک جان زخم زلف تو آزاد نیابند

  از پس که گرفتار غمت شد همه دلها

  آفاق بگردند و دلی شاد نیابند

  روزی که روی مست و خرامان سوی بازار

  در شهر یکی صومعه آبادنیابند

  جان میکن و از بهر وفا دم مزن ای دل

  کاین مزد زخوبان پریزادنیا بند

  ناخورده خراشی ز سرتیشهٔ هجران

  سنگی به سر تربت فرهاد نیابند

  امیرخسرو دهلوی

  ،گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا

  خبرت هست که از خویش خبر نیست مرا
  گذری کن که ز غم راهگذر نیست مرا
  گر سرم در سر سودات رود نیست عجب
  سر سودای تو دارم غم سر نیست مرا
  ز آب دیده که به صد خون دلش پروردم
  هیچ حاصل بجز از خون جگر نیست مرا
  بی رخت اشک همی بارم و گل می کارم
  غیر از این کار کنون کار دگر نیست مرا
  محنت زلف تو تا یافت ظفر بر دل من
  بر مراد دل خود هیچ ظفر نیست مرا
  بر سر زلف تو زانروی ظفر ممکن نیست
  که تواناییی چون باد سحر نیست مرا
  دل پروانه صفت گر چه پر و بال بسوخت
  همچنان ز آتش عشق تو اثر نیست مرا
  غم آن شمع که در سوز چنان بی خبرم
  که گرم سر ببرند هیچ خبر نیست مرا
  تا که آمد رخ زیبات به چشم خسرو
  بر گل و لاله کنون میل نظر نیست مرا

  امیرخسرو دهلوی

  ،گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا

  مبصران که مزاج جهان شناخته‌اند

  دو روزه برگ اقامت دران نساخته‌اند

  خراب گردد این باغ و برپرند همه

  نوازنان که در و عندلیب و فاخته‌اند

  امیرخسرو دهلوی

  ،گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا
  ز چشم کافرت کز غمزه لشکر میکشد هر سو

  به هفت اقلیم تن یک منزل آبادان نمی‌ماند

  نه‌ای با بنده چون اول بدین خوش میکنم دل را

  که پیوسته مزاج آدمی یکسان نمی‌ماند

  امیرخسرو دهلوی

  ،گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا

  بیم است که سودایت دیوانه کند ما را
  در شهر به بدنامی افسانه کند ما را
  بهر تو ز عقل و دین بیگانه شدم آری
  ترسم که غمت از جان بیگانه کند ما را
  در هجر چنان گشتم ناچیز که گر خواهد
  زلفت به سر یک مو در شانه کند ما را
  زان سلسله گیسو منشور نجاتم ده
  زان پیش که زنجیرت دیوانه کند ما را
  زینگونه ضعیف ار من در زلف تو آویزم
  مشاطه به جای مو در شانه کند ما را
  من می زده دوشم شاید که خیال تو
  امروز به یک ساغر مستانه کند ما را...

  امیرخسرو دهلوی

  ،گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا

  مرا در دیست اندر دل که درمان نیستش یارا
  من و دردت، چو تو درمان نمی خواهی دل ما را
  منم امروز، و صحرایی و آب ناخوش از دیده
  چو مجنون آب خوش هرگز ندادی وحش صحرا را
  شبت خوش باد و خواب مستیت سلطان و من هم خوش
  شبی گر چه نیاری یاد بیداران شبها را
  ز عشق ار عاشقی میرد، گنه بر عشق ننهد کس
  که بهر غرقه کردن عیب نتوان کرد دریا را
  بمیرند و برون ندهند مشتاقان دم حسرت
  کله ناگه مبادا کج شود آن سرو بالا را
  به نومیدی به سر شد روزگار من که یک روزی
  عنان گیری نکرد امید، هم عمر روان ما را
  مزن لاف صبوری خسروا در عشق کاین صرصر
  به رقص آرد چو نفخ صور، کوه پای بر جا را

  امیرخسرو دهلوی

  ،گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا

  ای زلف چلیپای تو غارتگر دین‌ها 
  وی کرده گمانِ دهنت دفع یقین‌ها
  زین­سان که بکشتی به شکر خنده جهانی 
  خواهم که به دندان کشم از لعل تو کین‌ها
  گر مهر گیا بایدت ای دوست طلب کن 
  هر جا که چکد آب دو چشمم به زمین‌ها
  دشوار رود مهر تو از سینهٔ خسرو 
  مانده‌است چو نقشی که بماند به نگین‌ها

  امیرخسرو دهلوی

  مطلب دیگر:

  گلچین اشعار زیبای اوحدی مراغه ای

 • ۱ پسندیدم
 • ۰ نظر

  گلچین اشعار زیبای اوحدی مراغه ای

  گلچین اشعار زیبای اوحدی مراغه ای

  گلچین اشعار زیبای اوحدی مراغه ای

  سر آغاز

  به نام آنکه ما را نام بخشید
  زبان را در فصاحت کام بخشید
  به نور خود بر افروزندهٔ دل
  به نار بیدلی سوزندهٔ دل
  سر هر نامه‌ای از نام او خوش
  جهان جان ز عکس جام او هوش
  درود از ما، سلام از حضرت او
  دمادم بر رسول و عترت او
  ابوالقاسم، که شد عالم طفیلش
  فلک دهلیز چاوشان خیلش

  اوحدی مراغه ای

  ،گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا
  در مذمت روزگار

  جهان خالیست، من در گوشه زانم
  مروت قحط شد، بی‌توشه زانم
  اگر بودی چنان چون بود ازین پیش
  بزرگی کو بدانستی کم از بیش
  چرا بایستمی ده نامه گفتن؟
  چو خامان درد دل با خامه گفتن؟
  کی از ده نامه‌ای نامم برآید؟
  ز هر بیهوده‌ای کامم بر آید؟
  چو دریا پر گهر دارم ضمیری
  ولی گوهر نمیجوید امیری
  چون ماه از طبع من خود نور پاشد
  نه او را مشتری باید که باشد؟
  سخن را چون خریداری ندیدم
  به از ترک سخن کاری ندیدم
  خرد دورست ازین بیهوده گفتن
  حدیث بوده و نابوده گفتن

  اوحدی مراغه ای

  ،گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا
  کسی کو آزمود، آنگاه پیوست
  نباید بعد از آن خاییدنش دست
  چو پیوندی و آنگاه آزمایی
  ز حیرت دست خود بسیار خایی
  دل عاشق سکونت پیشه باید
  عزیمت را نخست اندیشه باید

  اوحدی مراغه ای

  ،گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا
  شبی پروانه‌ای با شمع شد جفت
  چو آتش در فتادش خویش را گفت
  که: پیش از تجربت چون دوست گیری
  بنه گردن، که پیش دوست میری
  سخن در دوستداری آزمودست
  کزیشان نیز ما را رنج بودست
  دل من زان کسی یاری پذیرد
  که چون در پای افتم دست گیرد
  درین منزل نبینی دوستداری
  که گر کاری فتد آید به کاری
  چنین‌ها دوستی را خود نشاید
  که اندر دوستی یک هفته پاید

  اگر با عقل داری آشنایی
  جدایی جوی ازین یاران، جدایی
  ز خلق آن ماه چون اندیشه میکرد
  شکیبایی و دوری پیشه میکرد
  برآشفت و پریشان کرد نامش
  به دست قاصدی گفتا پیامش

  اوحدی مراغه ای

  ،گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا

  چون ندیدم خبری زین دل رنجور ترا
  در سپردم به خدا، ای ز خدا دور، ترا
  شاد نابوده ز وصل تو من و نابوده
  توجفا کرده و من داشته معذور ترا
  صورت پاک ترا از نظر پاک مپوش
  که به جز دیدهٔ پاکان ندهد نور ترا
  گر ز دیدار تو آگاه شوند اهل بهشت
  سر مویی نفروشند به صد حور ترا
  ای که رنجی نکشیدی و ندیدی ستمی
  چه غم از حال ستم‌دیدهٔ رنجور ترا؟
  تو که چون من ننشستی به غمی روز دراز
  سخت کوتاه نماید شب دیجور ترا
  اوحدی را ز نظر دور مدار، ای دل و جان
  که دلارام ترا دارد و منظور ترا

  اوحدی مراغه ای

  ،گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا

  دل مست و دیده مست و تن بی‌قرار مست
  جانی زبون چه چاره کند با سه چار مست؟
  تلخست کام ما ز ستیز تو، ای فلک
  ما را شبی بر آن لب شیرین گمار، مست
  یک شب صبح کرده بنالم بر آسمان
  با سوز دل ز دست تو، ای روزگار، مست
  ای باد صبح، راز دل لاله عرضه دار
  روزی که باشد آن بت سوسن عذار مست
  از درد هجر و رنج خمارش خبر دهم
  گر در شوم شبی به شبستان یار مست
  سر در سرش کنم به وفا، گر به خلوتی
  در چنگم اوفتد سر زلف نگار، مست
  لب برنگیرم از لب یار کناره گیر
  گر گیرمش به کام دل اندر کنار، مست
  یکسو نهم رعونت و در پایش اوفتم
  روزی اگر ببینمش اندر کنار، مست
  می‌خانه هست، از آن چه تفاوت که زاهدان
  ما را به خانقاه ندادند بار مست؟
  ما را تو پنج بار به مسجد کجا بری؟
  اکنون که می‌شویم به روزی سه بار مست
  از ما مدار چشم سلامت، که در جهان
  جز بهر کار عشق نیاید به کار مست
  ای اوحدی، گرت هوس جنگ و فتنه نیست
  ما رای به کوی لاله‌رخان در می‌آرمست

  اوحدی مراغه ای

  ،گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا

  شمع از سر خود گذشت و آزاد بسوخت
  بر آتش غم خنده‌زنان شاد بسوخت
  من بندهٔ شمعم، که ز بهر دل خلق
  ببرید ز شیرین و چو فرهاد بسوخت

  اوحدی مراغه ای

  ،گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا

  بد میکنند مردم زان بی‌وفا حکایت
  وانگه رسیده ما را دل دوستی به غایت
  بنیاد عشق ویران، گر می‌زنم تظلم
  ترتیب عقل باطل، گر می‌کنم شکایت
  صد مهر دیده از ما، ناداده نیم بوسه
  صد جور کرده بر ما، نادیده یک جنایت
  آیا بر که گویم: این قصهٔ پریشان؟
  یا بر که عرضه دارم این رنج بنهایت؟
  عقلم به عشق او، چون رخصت بداد، گفتم
  روزی به سر در آیم زین عقل بی‌کفایت
  دل وصف او به نیکی کردی همیشه، آری
  چون عشق سخت گردد دل کژ کند روایت
  بی‌غم کجا توان بود؟ آسوده کی توان شد؟
  نی زین طرف تحمل، نی زان جهت عنایت
  در عشق او صبوری دل باز داد ما را
  ورنه که خواست کردن درویش را رعایت؟
  ای اوحدی، غم او برخود مگیر آسان
  کین غصهٔ نهانی ناگه کند سرایت

  اوحدی مراغه ای

  ،گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا

  من کشتهٔ عشقم،خبرم هیچ مپرسید
  گم شد اثر من،اثرم هیچ مپرسید
  گفتند که: چونی؟ نتوانم که بگویم
  این بود که گفتم، دگرم هیچ مپرسید
  فردا سر خود می‌کنم اندر سر و کارش
  امروز که با درد سرم هیچ مپرسید
  وقتی که نبینم رخش احوال توان گفت
  این دم که درو می‌نگرم هیچ مپرسید
  بی‌عارضش این قصهٔ روزست که دیدید
  از گریهٔ شام و سحرم هیچ مپرسید
  خون جگرم بر رخ و پرسیدن احوال؟
  دیدید که: خونین جگرم، هیچ مپرسید
  از دوست بجز یک نظرم چون غرضی نیست
  زان دوست بجز یک نظرم هیچ مپرسید
  از دست شما جامه دو صد بار دریدم
  خواهید که بازش بدرم هیچ مپرسید
  با اوحدی این دیدهٔ‌تر بیش ندیدیم
  بالله ! که ازین بیشترم هیچ مپرسید

  اوحدی مراغه ای

  ،گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا

  ای زاهد مستور، زمن دور، که مستم
  با توبهٔ خود باش، که من توبه شکستم
  زنار ببندی تو و پس خرقه بپوشی
  من خرقهٔ پوشیده به زنار ببستم
  همتای بت من به جهان هیچ بتی نیست
  هر بت که بدین نقش بود من بپرستم
  فردای قیامت که سر از خاک برآرم
  جز خاک در او نبود جای نشستم
  دست من و دامان شما، هر چه ببینید
  جز حلقهٔ آن در، بستانید ز دستم
  بر گرد من ار دانه و دامیست عجب نیست
  روزی دو، که مرغ قفس و ماهی شستم
  در سر هوس اوست، به هر گوشه که باشم
  در دل طرب اوست، به هر گونه که هستم
  بارم نتوان برد، که مسکین و غریبم
  خوارم نتوان کرد که افتاده و پستم
  باشد سخنم حلقه به گوش همه دلها
  چون حلقه به گوش سخن روز الستم
  پنهان شدم از خلق وز خلق خلق او
  خلقم چو بدیدند و بجستند بجستم
  دوش اوحدی از زهد سخت گفت و من از عشق
  القصه، من از غصهٔ او نیز برستم

  اوحدی مراغه ای

  ،گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا

  از نوش جهان نصیب من نیش آمد
  تیر اجلم بر جگر ریش آمد
  کوته سفری گزیده بودم، لیکن
  ز آنجا سفری دراز در پیش آمد

  اوحدی مراغه ای

 • ۰ پسندیدم
 • ۰ نظر

  گلچین اشعار بابا افضل کاشانی

  گلچین اشعار بابا افضل کاشانی

  گلچین اشعار بابا افضل کاشانی

  رنگ از گل رخسار تو گیرد گل خود روی

  مشک از سر زلفین تو دریوزه کند بوی

  شمشاد ز قدّت به خم، ای سرو دل آرا

  خورشید ز رویت دژم، ای ماه سخن گوی

  از شرم قدت سرو فرومانده به یک جای

  وز رشک رخت ماه فتاده به تکاپوی

  با من به وفا هیچ نگشته دل تو رام

  با انده هجران تو کرده دل من خوی

  ناید سخنم در دل تو، ز آنکه به گفتار

  نتوان ستدن قلعه‏ای از آهن و از روی

  ز آن است گل و نرگس رخسار تو سیراب

  کز دیده روان کرده‏ام از مهر تو صد جوی

  تا بوک سزاوار شوی دیدن او را

  ای دیده تو خود را به هزار آب همی شوی

  ای دل چه شوی تنگ، چو در توست نشستن

  خواهی که ورا یابی، در خون خودش جوی

  اشعار باباافضل کاشانی


  گلچین اشعار بابا افضل کاشانی،گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،شعرهای بابا افضل کاشانی، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا
  در آب و گل که آورد، آیین جان نهادن؟

  بر دوش جان نازک، بار گران نهادن؟

  شاداب شاخ جان را، از بوم جاودانی

  برکندن از چه علت، در خاکدان نهادن؟

  ز آوردن تن و جان، با هم چه سود بینی

  جز درد تن فزودن، جر بار جان نهادن

  گویندهٔ سمر را، زین حال در خور آید

  صد قصه جمع کردن، صد داستان نهادن

  از داستان و قصه، بگذر که غصه باشد

  پیش گرسنه چندی، از هیچ خوان نهادن

  گفت و شنید کم کن، گر رهروی که از سر

  شاید برای توشه، چشم و زبان نهادن

  کاری شگرف باشد، در ره روش قدم را

  از سود برگرفتن و اندر زیان نهادن

  گاه بلا به مردی، تن در میان فکندن

  کام و هوای خود را، بر یک کران نهادن

  رسمی است عاشقان را، هنگام نامرادی

  از دل کرانه جستن، جان در میان نهادن

  در دین عشق هرگز، جز رسم پاکبازی

  دینی توان گرفتن؟ رسمی توان نهادن؟

  کار تو خواب بینم، در راه، گاه رفتن

  پس جرم نارسیدن، بر همرهان نهادن

  اشعار باباافضل کاشانی

  گلچین اشعار بابا افضل کاشانی،گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،شعرهای بابا افضل کاشانی، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا

  سرگشته وار بر تو گمان خطا برم

  بی آنکه هیچ راه به چون و چرا برم

  از جان و از تنم نتوانم به شرح گفت

  کاندر رهت، ز هر دو، چه مایه بلا برم

  من رخت بینوایی تن بر کجا نهم؟

  من جان زینهاری خود را کجا برم؟

  دانم که در دلی و جدا نیست دل ز تو

  لیکن به دل چگونه، بگو، ره فرا برم

  دل نیز گم شده است و ندانم کنون که من

  بی دل به نزد تو نبرم راه، یا برم

  گویند راه بردی از او، باز ده نشان

  آری دهم نشانی از آن، لیک تا برم

  در جستن‏ام همیشه که در جست وجوی تو

  ره زی بقا اگر نبرم، زی فنا برم

  من بی تو نیستم، من و خود را نیابم ایج

  گر بر زمین بدارم، اگر بر هوا برم

  مگذار نزد خویشم اگر هیچ زین سپس

  من نام ما و من به صواب و خطا برم

  ما از کجا و من ز کجا، ما و من تویی

  بیهوده چند نام من و نام ما برم

  اشعار باباافضل کاشانی

  گلچین اشعار بابا افضل کاشانی،گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،شعرهای بابا افضل کاشانی، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا
  بگسلم از تو، با که پیوندم؟

  از تو گر بگسلم به خود خندم

  بخت بیدار یاور من شد

  ناگهان زی در تو افکندم

  بندها بود بر من، اکنون شد

  دیدن تو کلید هر بندم

  کان اگر کَندَمی نیافتمی

  زان تو را یافتم که جان کندم

  کی خبر داشتم ز خود بی تو

  که چی‏ام، یا چه گونه، یا چندم

  اگه اکنون شدم ز خود که مرا

  جاودان با تو بود پیوندم

  لاغر و مرده بودمی و اکنون

  یال و بازو به جان بیاگندم

  بی تو از تن چه کیسه بردوزم؟

  یا ز جان، من چه طرف بربندم؟

  بی تو با ملک جم نه خشنودم

  با تو باشم، به هیچ خرسندم

  دور گردم ز جان و تن، شاید

  دور باد از تو دور، نپسندم

  اشعار باباافضل کاشانی


  گلچین اشعار بابا افضل کاشانی،گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،شعرهای بابا افضل کاشانی، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا
  دارم دلی مخاطره جوی بلا پرست

  سرگشته رایِ گم شده عقلِ هوا پرست

  با درد و غم به طبع، چو یاری وفا نمای

  با جان خود به کینه، چو خصمی جفا پرست

  سعی‏ام هبا شده است و طلب بیهده، از آنک

  بیهوده جوی شد دل و دیده هوا پرست

  ممکن که من نه آدمی‏ام، ز آنکه آدمی

  یا بت پرست باشد و یا بس خدا پرست

  اشعار باباافضل کاشانی


  گلچین اشعار بابا افضل کاشانی،گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،شعرهای بابا افضل کاشانی، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا
  در مقامی که رسد زو به دل و جان آسیب

  نبود جان خردمند ز رفتن به نهیب

  ناشکیبا مشو ار باز گذارد جانت

  خانه ای را که ز ویران شدنش نیست شکیب

  تن یکی خانهٔ ویرانی و بی سامانی ست

  نتوان داشت در او جان و روان را به فریب

  گر چه پیوستهٔ جان است تن تیره، ولیک

  شاخ را نیست خبر هیچ ز بویایی سیب

  گر چه از جان به شکوه است و به نیرو، هر تن

  جان نگیرد ز تن تیره به زیبای زیب

  دیدهٔ جان خرد است و روشش اندیشه

  ناید از کوری و کری تنش هیچ آسیب

  چشم جان روشن و بیناست ز نزدیک و ز دور

  پای اندیشه روان است بر افراز و نشیب

  بی گمان باش خردمند، که در راه یقین

  خردت راست رود با تو، گمانت به وُریب

  اشعار باباافضل کاشانی


  گلچین اشعار بابا افضل کاشانی،گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،شعرهای بابا افضل کاشانی، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا

  ای پریشان کرده عمدا، زلف عنبربیز را

  بر دل من دشنه داده غمزهٔ خونریز را

  شد فروزان آتش سودایت اندر جان و دل

  درفکن در جام بی رنگ، آب رنگ آمیز را

  می پیاپی، بی محابا ده، میندیش از حریف

  یاد می‏دار این دو بیت گفتهٔ دست آویز را

  گر حریفی از دمادم سر بپیجاند رواست

  بر کف من نه، که پور زال به شبدیز را

  جان من می را و قالب خاک را و دل تو را

  وین سر طناز پر وسواس تیغ تیز را

  گلچین اشعار بابا افضل کاشانی،گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،شعرهای بابا افضل کاشانی، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا

  در بادیهٔ عشق دویدن چه خوش است
  وز خیر کسان طمع بریدن چه خوش است
  گر دست دهد صحبت اهل نفسی
  دامن ز زمانه در کشیدن چه خوش است

  باباافضل کاشانی

  گلچین اشعار بابا افضل کاشانی،گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،شعرهای بابا افضل کاشانی، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا

  تا چند روی از پی تقلید و قیاس
  بگذر ز چهار اسم و از پنج حواس
  گر معرفت خدای خود می طلبی
  در خود نگر و خدای خود را بشناس

  باباافضل کاشانی

  گلچین اشعار بابا افضل کاشانی،گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،شعرهای بابا افضل کاشانی، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا

  آن ها که زمین زیز قدم ها فرسودند
  وندر طلبش هر دو جهان پیمودند
  آگاه نمی شوم که ایشان هرگز
  زین حال چنانکه هست آگه بودند

  باباافضل کاشانی

  گلچین اشعار بابا افضل کاشانی،گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،شعرهای بابا افضل کاشانی، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا

  غم چند خوری ز کار نا آمده پیش
  رنج است نصیب مردم دوراندیش
  خوش باش و جهان تلخ مکن در بر خویش
  کز خوردن غم قضا نگردد کم و بیش

  باباافضل کاشانی

  گلچین اشعار بابا افضل کاشانی،گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،شعرهای بابا افضل کاشانی، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا

  گر در نظر خویش حقیری، مردی
  ور بر سر نفس خود امیری، مردی
  مردی نبود فتاده را پای زدن
  گر دست فتاده‌ای بگیری، مردی

  باباافضل کاشانی

  گلچین اشعار بابا افضل کاشانی،گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،شعرهای بابا افضل کاشانی، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا

  گر حاکم صد شهر و ولایت گردی
  ور در هنر و فضل به غایت گردی
  گر فاسق مطلقی و گر زاهد خشک
  روزی دو سه بگذرد حکایت گردی

  باباافضل کاشانی

  گلچین اشعار بابا افضل کاشانی،گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،شعرهای بابا افضل کاشانی، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا

  دل نعره زنان ملک جهان می طلبد
  پیوسته وجود جاودان می طلبد
  مسکین خبرش نیست که صیاد اجل
  پی بر پی او نهاده، جان می طلبد

  باباافضل کاشانی

  گلچین اشعار بابا افضل کاشانی،گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،شعرهای بابا افضل کاشانی، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا

  افضل دیدی که هر چه دیدی هیچ است
  سر تا سر آفاق دویدی هیچ است
  هر چیز که گفتی و شنیدی هیچ است
  و آن نیز که در کنج خزیدی هیچ است

  باباافضل کاشانی

 • ۰ پسندیدم
 • ۰ نظر

  ابزار وبمستر

  ابزار وبمستر

  ابزار وبمستر

  ابزار وبمستر