اشعار موضوعی حافظ - shere.blog.ir مشاهده اشعار موضوعی حافظ

اشعار موضوعی حافظ،اشعار حافظ شیرازی،اشعار موضوعی،شعرهای موضوعی،اشعار حافظ شعر در مورد آشنا و بیگانه :


من از بیگانگان دیگر ننالم

که با من هر چه کرد آن آشنا کرد


همه شب در این امیدم که نسیم صبحگاهی

به پیام آشنایان بنوازد آشنا را


ای که در زنجیر زلفت جای چندین آشناست

خوش فتاد آن خال مشکین بر رخ رنگین غریب


دیدم و آن چشم دل سیه که تو داری

جانب هیچ آشنا نگاه ندارد