شعرهای کوتاه کاظم خوشخو - اشعار کاظم خوشخو

یلدایِ بی تو
چه تبریکی
هوم؟
یک دقیقه بیشتر دلتنگ بودنم، مبارک!
 کاظم خوشخو

شعر کوتاه عاشقانه،مینی شعر،شعر کوتاه زیبا،عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه دلتنگی،شعر کوتاه غمگین،شعر پر معنا و کوتاه،شعر پر محتوا

تو نمی آیی
تو نمی آیی
آخ که خسته شده ام
از این فال تسبیح
و این قطعیت بی تزلزل نیامدنت
  کاظم خوشخو

شعر کوتاه عاشقانه،مینی شعر،شعر کوتاه زیبا،عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه دلتنگی،شعر کوتاه غمگین،شعر پر معنا و کوتاه،شعر پر محتوا

دموکراسی بین من و تو
این است که همیشه
در همه چیز
حق
با چشم هایت است ...
  کاظم خوشخو

شعر کوتاه عاشقانه،مینی شعر،شعر کوتاه زیبا،عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه دلتنگی،شعر کوتاه غمگین،شعر پر معنا و کوتاه،شعر پر محتوا

دموکراسی بین من و تو
این است که همیشه
در همه چیز
حق
با چشم هایت است ...
 کاظم خوشخو

شعر کوتاه عاشقانه،مینی شعر،شعر کوتاه زیبا،عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه دلتنگی،شعر کوتاه غمگین،شعر پر معنا و کوتاه،شعر پر محتوا

دموکراسی بین من و تو
این است که همیشه
در همه چیز
حق
با چشم هایت است ...
 کاظم خوشخو