گلچین سخنان پابلو پیکاسو - سخنان بزرگان

گلچین سخنان پابلو پیکاسو - سخنان بزرگان

همه می خواهند به فهم نقاشی برسند. چرا هیچ کس تلاش نمی کند آواز پرندگان را درک کند؟پیکاسو

 گلچین سخنان پابلو پیکاسو - سخنان بزرگان

«هنر» دروغی است که چشمانمان را به روی حقیقت باز می کند. پیکاسو

 گلچین سخنان پابلو پیکاسو - سخنان بزرگان

من نمی جویم، می یابم.پیکاسو

 گلچین سخنان پابلو پیکاسو - سخنان بزرگان

برای جوانمردی و مروتی که به هر کس می کنی انتظار هیچ پاداشی نداسته باش. پیکاسو

گلچین سخنان پابلو پیکاسو - سخنان بزرگان 

اگر آینه نبود، همیشه خود را جوان می دانستم. پیکاسو

 گلچین سخنان پابلو پیکاسو - سخنان بزرگان

حقیقت واقعی در سکوت نهفته است. پیکاسو

گلچین سخنان پابلو پیکاسو - سخنان بزرگان 

فرق نقاشی با عکس در احساس آرامشی است که نقاشی به انسان میدهد. پیکاسو

 گلچین سخنان پابلو پیکاسو - سخنان بزرگان

هنگام کار کردن راحت هستم ، چیزی که مرا خسته میکند بیکاری و دیگر اشخاص است. پیکاسو

گلچین سخنان پابلو پیکاسو - سخنان بزرگان 

من جستجو نمیکنم ،پیدا میکنم. پیکاسو

گلچین سخنان پابلو پیکاسو - سخنان بزرگان 

هر کودکی یک هنرمند است ،مساله مهم "هنرمند ماندن" است. پیکاسو