گلچین سخنان تولستوی - سخنان بزرگان

گلچین سخنان تولستوی - سخنان بزرگان

این ادعا که حکومت نماینده مردم است،رویای پوچ و باطلی است. تولستوی

گلچین سخنان تولستوی - سخنان بزرگان 

در دنیا لذتی که با لذت مطالعه برابری کند ، وجود ندارد. تولستوی

گلچین سخنان تولستوی - سخنان بزرگان 

عشق ورزیدن کافی است ،آنگاه همه چیز لذت بخش است. تولستوی

گلچین سخنان تولستوی - سخنان بزرگان 

دوست داشتن رحمت است .مورد محبت قرار گرفتن ،خوشبختی است. تولستوی

گلچین سخنان تولستوی - سخنان بزرگان 

مردان بلند نام و با آوازه هرگز نمیمیرند ،زیرا که گورشان قلوب نسلهای آینده است.تولستوی

گلچین سخنان تولستوی - سخنان بزرگان 

کسی از دانش خود برخوردار می شود که به دانش خود عمل کند.تولستوی

گلچین سخنان تولستوی - سخنان بزرگان 

نیکی همه چیز را مغلوب میکند و خودش هرگزمغلوب نمی شود.تولستوی

گلچین سخنان تولستوی - سخنان بزرگان 

انسان تنها برای نیکی کردن آفریده شده است.تولستوی

گلچین سخنان تولستوی - سخنان بزرگان


بدون دانستن اینکه کیستم وچرا اینجا هستم ، زندگی ناممکن است.تولستوی

گلچین سخنان تولستوی - سخنان بزرگان


بشر تا زمانی که زندگی را به عنوان چیزی مقدس باور نداشته باشد و به همنوعان خود به چشم برادر نگاه نکند، زندگی دیگران را تباه خواهد کرد. تولستوی

گلچین سخنان تولستوی - سخنان بزرگان

میان آدمیان چیزی نیست جز دیوار هایی که خود ساخته اند . تولستوی

 گلچین سخنان تولستوی - سخنان بزرگان

گفتن اینکه شما میتوانید در بقیه زندگی تان کسی را دوست داشته باشید ،مانند گفتن این است که تا زمانی که زنده اید ،شمعی خواهد سوخت.تولستوی

 گلچین سخنان تولستوی - سخنان بزرگان

همه میخواهند بشریت را تغیر دهند ُاما هیچ کس به تغییر دادن خویش نمی اندیشد. تولستوی

گلچین سخنان تولستوی - سخنان بزرگان 

بدترین و خطرناکترین کلمات اینست: «همه این جورند».... تولستوی

گلچین سخنان تولستوی - سخنان بزرگان 

آن عصای جادویی به من واگذار شده ،این منم که باید چگونی استفاده از آن را بدانم. تولستوی

گلچین سخنان تولستوی - سخنان بزرگان