گلچین سخنان افلاطون

آنچه شایسته نیست به آرزو مخواه،و بدان که انتقام  خدا از بنده، به خشمِ بی رحمانه و بی حرمتی و سرزنش نبـُود،بلکه به متحول کردن و ادب کردن از فرط  عشق باشد. افلاطون

 

سخنان بزرگان

در جهان یگانه مایه نیکبختی انسان محبت است. افلاطون

 سخنان بزرگان

نیرومند ترین مردم کسی است که بر خشم خود غلبه کند. افلاطون

 سخنان بزرگان

زینت انسان به سه چیز است علم ،محبت ،آزادی. افلاطون

 سخنان بزرگان

عوام ثروتمندان را محترم می دانند و خواص دانشمندان را. افلاطون

 سخنان بزرگان

به عقیده من تنها موضو عی که شایسته است مغز انسان را نگران بدارد آینده فرزندان اوست و اندیشه این موضوع که چه کار کند تا فرزندان او خوشبخت شوند ؟افلاطون

 سخنان بزرگان

کسی که در ایام موفقیت و خوشی تو را ثنا گوید با آنچه در تو نیست ، البته در روز ناسازی و اقتراق هم از دروغ و بهتان در حق تو دریغ نخواهد کرد. افلاطون

 سخنان بزرگان

سزاوار است مرد عاقل هنگام تناول لذائذ یاد اورد تلخی دوا را و زیاد نخورد. افلاطون

 سخنان بزرگان

آنان که می خواهند خوب زندگی کنند باید به حقیقت نزدیک بشوند زیرا پس از نیل به مقام حقیقت یابی است که دست از غم و اندوه دنیا دست بر می دارند. افلاطون

 سخنان بزرگان

درغگو از دروغگوی دیگر در حذر است . افلاطون

 سخنان بزرگان

با دوست طوری رفتار کن که به حاکم محتاج نشوی وبا دشمن طوری معامله نما که اگر کار به محاکمه کشید ظفر تو را باشد. افلاطون

 سخنان بزرگان

از نزدیکی به کسی که قادر به حفظ اسرار و رموز خود نیست پرهیز نما. افلاطون

 سخنان بزرگان

رقت به سه کس واجب است :

1-عاقلی که حکم جاهلی بر او روان باشد .

2-قویی که گرفتار ضعیفی گردد.

3-کریمی که محتاج لئیمی باشدافلاطون

 سخنان بزرگان

بی صبری انسان را از هیچ رنجی نمی رهاند، بلکه درد جدیدی برای از پا درآوردن شخص بوجود می آورد. افلاطون

 سخنان بزرگان

از خدا چیزی مخواه که نفعِ آن منقطع (مقطعی) بـُود،و یقین داشته باش که همه ی مواهب از حضرت  اوست،و از او نعمت های باقی (نعمتهایی که مثل  انرژی پایستگی دارند!)،و فوایدی که از تو مفارقت(جدایی) نتواند کرد، التماس کن.افلاطون

 سخنان بزرگان

معبود  خویش را بشناس و حقِ او را نگه دارافلاطون

سخنان بزرگان

 همیشه با آموزش دادن و آموزش گرفتن باش، و توجه بر طلب  علم را مقدم دار. افلاطون

سخنان بزرگان
اهلِ علم را به کثرت  علم امتحان مکن،بلکه اعتبار  حال  ایشان به دوری از شر و فساد کن.افلاطون

 سخنان بزرگان

همیشه بیدار باش که شرور را اسباب بسیار است،افلاطون

سخنان بزرگان
بر آسایش و خواب اقدام مکن،مگر بعد از آنکه محاسبه ی نفس در سه چیز را به تقدیم رسانیده باشی:
اول آنکه تأمل کنی تا در آن روز هیچ خطا از تو واقع شده است یا نه
دوم آنکه تأمل کنی تا هیچ خیر اکتساب کرده ای یا نه
سوم آنکه کوتاهی کرده ای در عمل به ندای درونت یا نه. افلاطون

 سخنان بزرگان

یاد کن که چه بوده ای در اصل،و چه خواهی شد بعد از مرگ،و هیچکس را ایذا رنجور مکن،که کارهای عالم در معرضِ تغیر و زوال است.افلاطون

 سخنان بزرگان

بدبخت آن کس بُوَد که از تذکر ِ عاقبت غافل بُود و از لغزش باز نایستد. افلاطون

 سخنان بزرگان

سرمایه ی خود را از چیزهایی که از ذات تو خارج بُود مساز.افلاطون

 سخنان بزرگان

در فعل خیر با مستحقان، انتظار ِ سؤال مدار ، بلکه پیش از التماس افتتاح مکن (منتظر نه ایست تا رنجوری از تو گدایی کند تا بعدش تو به او کمک کنی ،قبل از اینکه التماس کند، شروع به کمک کن)افلاطون

سخنان بزرگان

روزگاری ، شأن و مقام تو پایین آمد ، ناامید مشو . آفتاب هر روز هنگام غروب پایین می رود تا بامداد روز دیگر بالا بیاید .افلاطون

سخنان بزرگان
در جهان یگانه مایه نیکبختی انسان محبت است .افلاطون

 سخنان بزرگان

زینت انسان سه چیز است : علم – محبت – آزادی افلاطون

 سخنان بزرگان

عوام ثروتمند را محترم می دارند و خواص دانشمندان را .افلاطون

سخنان بزرگان
به دنیا نیامدن بهتر از تعلیم نیافتن و نادان ماندن است زیرا جهالت ریشه همه بدبختی ها است .افلاطون

سخنان بزرگان
جان را فدای یاران موافق کنید .افلاطون

سخنان بزرگان
از نزدیکی به کسی که قادر به حفظ اسرار و رموز زندگی خود نیست پرهیز نما .افلاطون

سخنان بزرگان
سخن اگر از دل خارج شود به دل هم وارد می شود و اگر با نیت متکلم نباشد توقع مدار که آن تأثیر کند . افلاطون

سخنان بزرگان
هر کس در طلب خیر و سعادت دیگران باشد ، بالاخره سعادت خودش را هم به دست خواهد آورد . افلاطون

سخنان بزرگان
کامل ترین نوع بی عدالتی آن است که عادل به نظر برسیم در حالی که عادل نیستیم .افلاطون

سخنان بزرگان
عشق تنها مرضی است که بیمار از آن لذت می برد .افلاطون

سخنان بزرگان
به وسیله فضل و کرم می توان از دشمن انتقام گرفت.افلاطون

سخنان بزرگان
تمام طلاهای روی زمین و زیر زمین به قدر یک فضیلت ارزش ندارند .افلاطون

سخنان بزرگان
هیچ کوچک را حقیر مشمارید باشد که از شما فزونی یابد .افلاطون

سخنان بزرگان
محبت را فراموش نکنید و آن را ناچیز مشمارید .افلاطون

سخنان بزرگان
امتحان کن مرد را به فعل او و نه به قول او .افلاطون

سخنان بزرگان
زیان رساننده تو معاشرت سه کس است : آنکه ترا به طرب بدارد – آنکه به فریب مغرورت کند – آنکه همت او کوتاه تر از همت تو باشد .افلاطون

سخنان بزرگان
موسیقی تاثیر فوق العاده ای در روح انسان دارد و اگر درست به کار رود می تواند زیبایی را در رویاهای روح جایگزین کند . افلاطون

سخنان بزرگان
زندگی بدون عشق محال است . برای مردم بی عشق دنیا حکم قبرستان وسیعی دارد .افلاطون

سخنان بزرگان
لذتی که از علم حاصل می شود بی آلایش است .افلاطون

سخنان بزرگان
فضیلت عبارت است مشابهت روح به مثال اعلی یعنی مشابهت او به خدا .افلاطون

سخنان بزرگان
به دیدن کسی که با تو سر سنگین است مرو . با کسی که سخنت را تکذیب کند گفتگو مکن . برای کسی که گوش ندهد حرف نزن .افلاطون

سخنان بزرگان
خردمندترین مردم قدرتمندترین است .افلاطون

 سخنان بزرگان

به هنگام لمس عشق، هر کسی شاعر می‌شود.افلاطون

 سخنان بزرگان

همین که مرد از حد خود تجاوز کند، یعنی به‌آنجا رسد که محل او نبوده، اخلاق او زشت و خشن می‌گردد. افلاطون

 سخنان بزرگان

هرچیز را که نگهبان بیشتر بود، استوارتر گردد مگر راز، که نگهبانان آن هرچه بیشتر باشد آشکارتر گردد. افلاطون

 سخنان بزرگان

نیاز حاجتمند را پیش از این‌که استمداد طلبد، شایسته است که با همت بلند خود نیازمندی او را رفع کنی.افلاطون

 سخنان بزرگان

نزدیک مباش به‌همنشینی مردمان شرور و بداخلاق، زیرا که طبع تو از طبیعت او شر را می‌دزدد، در حالی که تو آگاه نباشی.افلاطون

 سخنان بزرگان

نادانی هرکس به‌دو چیز دانسته می‌شود: اول، به‌چیزی که از او نپرسیده‌اند خبر گوید. دوم، سخن‌راندن بیش از ضرورت.افلاطون

 سخنان بزرگان

لذتی که از علم حاصل می‌شود، لذتی بی‌آلایش است.افلاطون

 سخنان بزرگان

فقط عدالت است که می‌تواند موجد خوشبختی شود.افلاطون

 سخنان بزرگان

علاقه‌ای در دنیا شدیدتر از عشق به وطن نیست.افلاطون

 سخنان بزرگان

عشق بلائی است که همه خواستارش هستند.افلاطون

 سخنان بزرگان

عزم به‌مصاحبت اشرار نکنید، چه همین که تو را اهانت نکنند، بر تو منت نهند.افلاطون

 سخنان بزرگان

سعادت جامعه به‌مراتب مهم تر از سعادت فرد می‌باشد.افلاطون

 سخنان بزرگان

سزاور است مرد عاقل هنگام تناول غذای لذیذ، یادآورد تلخی دارو را و شکم‌بارگی نکند.افلاطون

 سخنان بزرگان

سزاوار است حاکم را بر وفق و مدارا حد بر مجرم براند و خشونت نکند چه اگر کسی مجرم نبود، حاکم بر مسند نمی‌نشست.افلاطون

 سخنان بزرگان

سرعت و تندی کار را مجوی، بلکه خوبی و برگزیدگی آن را سعی کن زیرا که مردم از تو نپرسند در چه مدت کار را انجام دادی بلکه خوبی و بی نقصی آن را می‌جویند.افلاطون

 سخنان بزرگان

زمان ناخوشی را به حساب عمر مشمرید.افلاطون

 سخنان بزرگان

دنیا را آتش انگار، چنان که برای معاش به کمی آتش کفایت توان کرد، شما نیز با مقداری از نعمت دنیا اکتفا کنید.افلاطون

 سخنان بزرگان

دشمنان من سه قسمند: گروهی قویتر، جماعتی هم‌وزن و دسته‌ای ضعیف‌تر. طرف شدن با گروه اول موجب نابودی است، با جماعت دوم تا جان در بدن دارم می‌جنگم اما گروه سوم را حتی با التماس رام خواهم ساخت، چون مقابله با خصم ضعیف از مقام انسان در جامعه می‌کاهد و شخص را ناچیز می‌سازد.افلاطون

 سخنان بزرگان

در دنیا دو نیرو هست: شمشیر و تدبیر، بیشتر اوقات شمشیر مغلوب تدبیر شده‌است.افلاطون

 سخنان بزرگان

در آئینه نگاه کن، اگر صورت زیبا داری کاری مناسب جمالت انجام ده و اگر قیافه‌ات نامتناسب است، زشتی کردار را به‌زشتی صورت میفزا.افلاطون

 سخنان بزرگان

خدا در راه فضیلت سدهایی از درد و رنج برپا کرده‌اند اما از طرف دیگر وقتی آدمی بر این مشکلات فائق آمد و از سدها گذشت، فضیلت به‌دست آمده کار آسانی به نظر می‌رسد.افلاطون

 سخنان بزرگان

حب مال سراسر وجود آدمیان را تسخیر می‌کند و هرگز به‌آنان مجال نمی‌دهد که حتی لحظه‌ای در باره چیزی جز اموال شخص خویش بیندیشند.افلاطون

 سخنان بزرگان

چون کامیابی رو کند همه خوبند و چون ناکامی سررسد همه بد.افلاطون

 سخنان بزرگان

تندرستی و زیبائی و نیرومندی و مال‌داری و همه چیزهای دیگری که در دست نیک‌مردان باعث و بانی خیر است، به‌همان اندازه پلید و عامل شرارت خواهد بود، اگر در دست نابکاران و اراذل قرار گیرد.افلاطون

 سخنان بزرگان

تمول و تقوی چون دو وزنه هستند که در کفه‌های یک ترازو قرار گرفته باشند، بالا رفتن یکی مستلزم پائین رفتن دیگری است.افلاطون

 سخنان بزرگان

به‌عقیده من تنها فکری که شایسته‌است مغز انسان را به خود مشغول سازد، آینده فرزندان اوست و اندیشه این موضوع که چه‌کار کند تا فرزندانش خوشبخت شوند.افلاطون

 سخنان بزرگان

به‌ضرورت آمدم در این جهان و به‌حیرت زیستم و به‌کراهت می‌روم.افلاطون

 سخنان بزرگان

افراط، عمومأ سبب پیدا شدن عکس‌العمل است و تغییری در جهت مخالف پدید می‌آورد خواه در فصول سال باشد، خواه در افراد و خواه در حکومت.افلاطون

 سخنان بزرگان

اشرار، کسانی را گویند که عیوب مردم را جستجو می‌کنند و به‌آن می‌چسبند و نیکویی آن‌ها را به دست فراموشی می‌سپارند؛ مانند مگسی که در جاهای کثیف می‌نشیند و از جاهای تمیز دوری می‌کند. افلاطون