گلچین سخنان ارد بزرگ
ارد بزرگ : در سرزمینی که آذرخش و طوفان میدان داری می کنند کسی به فکر فردا نیست .
 سخنان بزرگان
 
ارد بزرگ : تنها کسانی شایسته هستند که اشتباهی را دو بار انجام نمی دهند .
 
 سخنان بزرگان
ارد بزرگ : هیچگاه به دروغگویان میدان کارگزاری ندهید ، با وجود این که توانایی انجام آن را بهتر از هر کسی داشته باشند .
 
 سخنان بزرگان
ارد بزرگ : کسی که ترازوی راستی در وجودش همواره به یک سو سنگین است ، نمی تواند از خشم دست بردارد چون خشم و زور تنها ابزار ناراستی برای ماندن است .
 سخنان بزرگان
 
ارد بزرگ : کسانی که بیم از دست دادن جایگاه خویش را دارند ، همواره فریاد می کشند .
 
 سخنان بزرگان
ارد بزرگ : کسی که زبانش پیش از اندیشه او می جنبد ، باید همواره بدنبال دوستان تازه باشد .
 سخنان بزرگان
 
ارد بزرگ : بهبودی زخم شمشیر بسیار تندتر از زخم دل آزرده است.
 
 سخنان بزرگان
ارد بزرگ : غم ، می تواند از پایمان درآورد و اگر خود ساخته باشیم نیروی سرفرازیمان خواهد شد .
 سخنان بزرگان
 
ارد بزرگ : در هنگامه رستاخیز و غرش آذرخش مردمان ، خموش باش چرا که سخنت را پژواکی نیست .
 
 سخنان بزرگان
ارد بزرگ : تنها میهمانی را بپذیرید ، که بتوانید بدرقه اش کنید .