گلچین سخنان آبراهام لینکلن

همه مردم از تعارف خوششان می آید.آبراهام لینکلن

سخنان بزرگان

هرکس برای دفاع از حقش برخواست ،تو هم برخیز. اگر بنشینی ،حق را تنها رهاکرده ای نه بپاخواسته را آبراهام لینکلن

 سخنان بزرگان

به این نکته پی برده ام که بیشتر مردم آنقدر شاد هستند که ذهن شان را نیز وادار می سازند این گونه باشد.آبراهام لینکلن

سخنان بزرگان


آزادی یعنی اینکه می خواهم نه برده باشم و نه برده دار.آبراهام لینکلن

سخنان بزرگان


من دیده ام که درجه سعادت اشخاص بستگی به اراده و میل خود آنها دارد. آبراهام لینکلن

سخنان بزرگان


مرد بی شهامت کسی است که در جایی که باید اعتراف کند، خاموش بنشیند.آبراهام لینکلن

سخنان بزرگان


اگر نمی خواهی در حق تو داوری شود، درباره دیگران داوری نکن.آبراهام لینکلن

سخنان بزرگان


ازدواج نه بهشت است و نه جهنم، تنها یک برزخ است.آبراهام لینکلن

سخنان بزرگان


زمین خوردن، شکست خوردن نیست؛ از زمین بلند نشدن، شکست خوردن است.آبراهام لینکلن

سخنان بزرگان


همانطور که مایل نیستم بنده کسی باشم، حاضر نیستم آقای کسی باشم. کسانی که مخالف آزادی دیگرانند، خود لیاقت آزادی را ندارند.آبراهام لینکلن

سخنان بزرگان


کشتن گنجشک ها، کرکس ها را ادب نمی کند.آبراهام لینکلن

سخنان بزرگان


لبخند، بیش از چند لحظه دوام ندارد، اما خاطره ی آن جاودانی است.آبراهام لینکلن

سخنان بزرگان


هرگاه بتوانیم بعد از شکست لبخند بزنیم شجاع هستیم.آبراهام لینکلن

سخنان بزرگان


رنج و غصه را برای خودت بپذیر و رفاه و آسایش را برای همه .آبراهام لینکلن

سخنان بزرگان


پدرم به من کار کردن را آموخت، نه عشق و علاقه به کار را.آبراهام لینکلن

سخنان بزرگان


من مایلم امور دولت را به نحوی اداره کنم که اگر در پایان فرمانروایی خود همه دوستانم را از دست دادم، دست کم یکی از دوستانم باقی بماند و آن، وجدان و قلب من است.آبراهام لینکلن

سخنان بزرگان


به همه اعتماد داشتن خطرناک است، به هیچ کس اعتماد نداشتن خطرناکترین است.آبراهام لینکلن

سخنان بزرگان


گامهای من رو به جلو همواره آرام بوده اند. این را خودم می دانم، اما هرگز هیچ گامی را رو به عقب برنداشته ام.آبراهام لینکلن

سخنان بزرگان


کسی که "امروز" از "دیروز" آگاهتر نباشد، انسان خردمندی نیست.آبراهام لینکلن