گلچین تک بیتی های زیبای پروین اعتصامی

گلچین تک بیتی های زیبای پروین اعتصامی

نباید تاخت بر بیچارگان روز توانائی

به خاطر داشت باید روزگار ناتوانائی

پروین اعتصامی

تک بیتی های ناب شاعران‬‎،تک بیتی های زیبا،تک بیتی های زیبا از شعرای نامی ایران،تک بیت های ناب و زیبا،تک بیت ،گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،تک بیتی های عاشقانه

ترا پاک آفرید ایزد ز خود شرمت نمی آید

که روزی پاک بودستی کنون آلوده دامانی؟

پروین اعتصامی

تک بیتی های ناب شاعران‬‎،تک بیتی های زیبا،تک بیتی های زیبا از شعرای نامی ایران،تک بیت های ناب و زیبا،تک بیت ،گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،تک بیتی های عاشقانه

شمع خندید به هر بزم از آن معنی سوخت

خنده بیچاره ندانست که جائی دارد

پروین اعتصامی

تک بیتی های ناب شاعران‬‎،تک بیتی های زیبا،تک بیتی های زیبا از شعرای نامی ایران،تک بیت های ناب و زیبا،تک بیت ،گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،تک بیتی های عاشقانه

حساب خود نه کم گیرونه افزون

منه پای ازگلیم خویش بیرون.

پروین اعتصامی

تک بیتی های ناب شاعران‬‎،تک بیتی های زیبا،تک بیتی های زیبا از شعرای نامی ایران،تک بیت های ناب و زیبا،تک بیت ،گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،تک بیتی های عاشقانه

زندگی جز نفسی نیست غنیمت شمرش

نیست امید که همواره نفس برگردد

پروین اعتصامی

تک بیتی های ناب شاعران‬‎،تک بیتی های زیبا،تک بیتی های زیبا از شعرای نامی ایران،تک بیت های ناب و زیبا،تک بیت ،گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،تک بیتی های عاشقانه

حدیث نیک و بد ما نوشته خواهد شد

زمانه را سند و دفتری و دیوانی است

پروین اعتصامی

تک بیتی های ناب شاعران‬‎،تک بیتی های زیبا،تک بیتی های زیبا از شعرای نامی ایران،تک بیت های ناب و زیبا،تک بیت ،گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،تک بیتی های عاشقانه

مرا هجران گسست از هم، رگ و بند 
مرا شمشیر زد گیتی، تو را مشت 
 پروین اعتصامی 

تک بیتی های ناب شاعران‬‎،تک بیتی های زیبا،تک بیتی های زیبا از شعرای نامی ایران،تک بیت های ناب و زیبا،تک بیت ،گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،تک بیتی های عاشقانه

منشین گرسنه کاین هوس خام پختن است
جوشیده سال ها و نپختست این طعام
پروین اعتصامی

تک بیتی های ناب شاعران‬‎،تک بیتی های زیبا،تک بیتی های زیبا از شعرای نامی ایران،تک بیت های ناب و زیبا،تک بیت ،گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،تک بیتی های عاشقانه

              مپوش آیینه کس رابه زنگار            

دل آیینه است از زنگش نگه دار

پروین اعتصامی

مطلب مرتبط:

گلچین اشعار پروین اعتصامی