گزیده سخنان آناتول فرانس

دو چیز تفاوت فاحشی را بین انسان و حیوان به وجود می آورد : قدرت بیان و دروغگویی. آناتول فرانس

سخنان بزرگان 

تا زمانی که به قدرت نرسیده ای فرمانبردار باش و چون به آن رسیدی، فروتن. آناتول فرانس

 سخنان بزرگان

خطا کردن یک کار انسانی است اما تکرار آن یک کار حیوانی. آناتول فرانس

 سخنان بزرگان

تمام کتاب‌های تاریخی که در آن دروغی نیست، به طرز وحشت‌ناکی خسته‌کننده می‌باشند.آناتول فرانس

 سخنان بزرگان

خنده، بهترین اسلحه جنگ با زندگی است. آناتول فرانس

 سخنان بزرگان

دانشمند کسی است که فرق میان "من می دانم" و "من می پندارم" را می داند. آناتول فرانس

 سخنان بزرگان

نقص مهم امپراتوریهای بزرگ دنیا این بود که قوانین را مغزهای قوی برای مردان قوی می نوشتند و ضعف بشر را در نظر نمی گرفتند. آناتول فرانس

 سخنان بزرگان

زیبایی چنان پرشکوه و مقدس است که هرجا به وجود آید هر قدر در طول قرون و اعصار دستهایی ملل وحشی به انهدام آن بکوشند باز آثار آن پابرجا می‌ماند. آناتول فرانس

 سخنان بزرگان

در زندگی هیچ چیز به اندازه هیجانهای شدید خوش آینده نیست. آناتول فرانس

 سخنان بزرگان

تقوی و پرهیزکاری برای یک دختر برازنده‌تر از هر جواهری است. آناتول فرانس

 سخنان بزرگان

در زیر آسمان کبود همه چیز ممکن است حتی غلبه راستی بر دروغ. آناتول فرانس

 سخنان بزرگان

هرگز به احساساتی که در برخورد اول با کسی پیدا می کنید نسنجیده اعتماد نکنید. آناتول فرانس

 سخنان بزرگان

در نظام دیکتاتوری، دارایی یکی از امور برازنده است. در نظام دموکراسی، دارایی تنها امر برازنده است. آناتول فرانس

 سخنان بزرگان

مذهب خدمت بزرگی به عشق نمود زمانی که آن را گناه نامید. آناتول فرانس