گزیده ای از سخنان برتراند راسل - سخنان بزرگان

گزیده ای از سخنان برتراند راسل - سخنان بزرگان

متأسفانه بسیاری از مردم پس از این‌که به دامان شوربختی درافتادند، به سعادت از دست‌رفته خویش پی می‌برند. برتراند راسل

گزیده ای از سخنان برتراند راسل - سخنان بزرگان 

وقتی که از تلف‌کردن آن لذت می‌بری، وقت تلف‌شده نیست. برتراند راسل

گزیده ای از سخنان برتراند راسل - سخنان بزرگان 

هدف حاکمان سیاسی بشری کسب قدرت هرچه بیشتر است همچنانکه قانون جاذبه، در اجسام، حاکم است. برتراند راسل

 گزیده ای از سخنان برتراند راسل - سخنان بزرگان

اگر انسان را معجونی از فرشته و حیوان بدانیم حقّاً درباره حیوان بی انصافی کرده ایم پس چه بهتر است که او را ـ ترکیبی از فرشته و شیطان بدانیم. برتراند راسل

 گزیده ای از سخنان برتراند راسل - سخنان بزرگان

با تمام زنان می‌توان خوابید اما با تعداد محدودی از آنها می‌توان بیدار ماند.برتراند راسل

گزیده ای از سخنان برتراند راسل - سخنان بزرگان 

احساس وظیفه در کار، نیکو و در روابط، آزاردهنده است. انسان ها تشنه محبت اند نه مراقبت.برتراند راسل

گزیده ای از سخنان برتراند راسل - سخنان بزرگان 

گرفتاری این دنیا از این است که نادان از کار خود اطمینان دارد و دانا از کار خود مطمئن نیست.  برتراند راسل

گزیده ای از سخنان برتراند راسل - سخنان بزرگان 

وقتی این همه اشتباهات جدید وجود دارد که می‌توان مرتکب شد، چرا باید همان قدیمی‌ها را تکرار کرد. برتراند راسل

گزیده ای از سخنان برتراند راسل - سخنان بزرگان 

بذر اندیشه و فکر بپاش، عمل و نتیجه درو کن. برتراند راسل

گزیده ای از سخنان برتراند راسل - سخنان بزرگان 

من نمی‌دانستم که تو را دوست دارم، تا اینکه آن را از زبان خودم شنیدم. برای لحظه‌ای اندیشیدم: "خدایا من چه گفتم؟" و سپس فهمیدم که آنچه درست است را گفته‌ام.   برتراند راسل

گزیده ای از سخنان برتراند راسل - سخنان بزرگان 

زندگی کردن بدون برخی از چیزهایی که می‌خواهید، بخش ضروری شادمانی است. برتراند راسل 

 گزیده ای از سخنان برتراند راسل - سخنان بزرگان

راز شادمانی در این است: بگذارید دلبستگی‌های شما تا حد امکان گسترده باشند. بگذارید واکنش‌هایتان نسبت به چیزها و اشخاصی که به آنها دلبستگی دارید، به جای دشمنانه بودن، تا حد امکان دوستانه باشد.  برتراند راسل

گزیده ای از سخنان برتراند راسل - سخنان بزرگان 

اگر خوب زندگی کنی به حتم شاد نمی شوی، اما اگر شاد باشی خوب زندگی خواهی کرد.برتراند راسل

گزیده ای از سخنان برتراند راسل - سخنان بزرگان 

در هر لحظه، یک چیز یگانه و تازه نهفته است.برتراند راسل

گزیده ای از سخنان برتراند راسل - سخنان بزرگان 

بینش نسنجیده و نیازموده برای فراهم آمدن حقیقت کافی نیست، هر چند که بسیاری از مهمترین حقایق نخست به این صورت تجلی کرده اند.برتراند راسل

 گزیده ای از سخنان برتراند راسل - سخنان بزرگان 

مردم متوحش مردم سخت گیرند.برتراند راسل

گزیده ای از سخنان برتراند راسل - سخنان بزرگان 

کمتر رخ می دهد که ترس، عمل عاقلانه ای را باعث شود و بیشتر منجر به عملی می شود که آن خطری را که ترس از آن برخاسته افزایش می دهد. برتراند راسل

گزیده ای از سخنان برتراند راسل - سخنان بزرگان 

دلایل این ناتوانی مسخره و اندوهبار در اینکه چنان رفتار کنیم که منافع همگان حکم می کند، در امور خارجی نیست، بلکه در طبیعت عاطفی خود ماست.برتراند راسل  

گزیده ای از سخنان برتراند راسل - سخنان بزرگان 

همکاری جهان با فن و صنعتی که ما امروز داریم می تواند فقر را از میان بردارد و می تواند مرتبه ای از سعادت و رفاه را برای همه ی نوع بشر فراهم کند که بشر هرگز به خود ندیده است. برتراند راسل 

 گزیده ای از سخنان برتراند راسل - سخنان بزرگان

جوهر عرفان چیزی نیست جز گونه ای قوت و عمق احساس نسبت به باورهایی که انسان درباره ی جهان دارد. برتراند راسل 

 گزیده ای از سخنان برتراند راسل - سخنان بزرگان

انسانی که امید و آرزویش از حدود زندگانی شخصی فراتر رفته باشد مانند انسانی که آرزوهایش محدود باشد در معرض ترس نیست. برتراند راسل

 گزیده ای از سخنان برتراند راسل - سخنان بزرگان

اگر بنا باشد که جهان از فاجعه هایی که آن را تهدید می کنند جان به در برد مردمان باید بیاموزند که دامنه ی همدردی شان را گسترده تر سازند.برتراند راسل

گزیده ای از سخنان برتراند راسل - سخنان بزرگان 

اگر امید و آرزوی شما منحصر به خودتان یا کشورتان یا طبقه تان یا پیروان باورتان باشد خواهید دید که به موازات لطف و مهر و محبت شما عواطف خصمانه وجود دارد. برتراند راسل

 گزیده ای از سخنان برتراند راسل - سخنان بزرگان

فلسفه نباید از زندگانی شخصی بکاهد، بلکه باید بر آن بیفزاید.برتراند راسل

گزیده ای از سخنان برتراند راسل - سخنان بزرگان 

اگر آدمی آنقدر به غذا بی اعتنا باشد که زرد و ناتوان شود، ما نباید او را تحسین کنیم؛ اما مردی که از آگاهی به نیازهای خویش به مرحله ی همدردی با گرسنگان رسیده باشد سزاوار تحسین ما خواهد بود.برتراند راسل 

گزیده ای از سخنان برتراند راسل - سخنان بزرگان 

ما متوجه خواهیم شد که محکمترین و تعصب آمیزترین باورهای ما آنهایی هستند که کمترین دلیل ها برای درستی شان در دست است.برتراند راسل

گزیده ای از سخنان برتراند راسل - سخنان بزرگان 

تا چهل سالگی که مغزم خوب کار می کرد، به ریاضیات و پژوهش پرداختم. از چهل تا شصت سالگی که ذهنم ضعیف شده بود به فلسفه روی آوردم و در اواخر که به کلی مغزم کار نمی کرد به سیاست! برتراند راسل

گزیده ای از سخنان برتراند راسل - سخنان بزرگان 

فلسفه باید خطاپذیری ذهن بشر را به ما بفهماند. برتراند راسل 

گزیده ای از سخنان برتراند راسل - سخنان بزرگان 

انگیزه هایی که مردمان را به فلسفه کشانده گوناگون است. با حرمت ترین انگیزه ها میل به شناختن جهان بوده است.برتراند راسل

گزیده ای از سخنان برتراند راسل - سخنان بزرگان 

گرچه تقلید محض همیشه مردود است، از آشنایی با نثر خوب، ثمره ی بسیاری به دست می آید؛ به ویژه در پروراندن زیبایی وزن نثر.برتراند راسل

 گزیده ای از سخنان برتراند راسل - سخنان بزرگان

راستش را بخواهید هر تقلیدی خطرناک است.برتراند راسل 

 گزیده ای از سخنان برتراند راسل - سخنان بزرگان

اینکه نظری را همه می پذیرند، نمی تواند دلیلی بر درست بودن آن نظر باشد. در حقیقت، با توجه به نادانی اکثریت نوع بشر، امکان نادرست بودن نظری که همگان آن را می پذیرند بیشتر است تا عکس آن.برتراند راسل

گزیده ای از سخنان برتراند راسل - سخنان بزرگان 

حاضر نیستم در راه باورهایم کشته شوم، چون ممکن است برخطا باشم. برتراند راسل

گزیده ای از سخنان برتراند راسل - سخنان بزرگان 

از بین ده زن، نه زن پیش از به کار بردن تازیانه، آن را از دست مردان می گیرند. برتراند راسل

گزیده ای از سخنان برتراند راسل - سخنان بزرگان 

عطش قدرت، خطرناک ترین پدیده خود سری مدیر است.برتراند راسل

 گزیده ای از سخنان برتراند راسل - سخنان بزرگان

ترس از عشق، ترس از زندگی است و آنان که از عشق دوری می کنند مردگانی بیش نیستند.برتراند راسل 

 گزیده ای از سخنان برتراند راسل - سخنان بزرگان

اگر تمامی ما قدرت جادویی خواندن افکار یکدیگر را داشتیم، نخستین چیزی که در دنیا از بین می رفت عشق بود. برتراند راسل

 گزیده ای از سخنان برتراند راسل - سخنان بزرگان

آرمانهای ما فقط با درآمیختن با جهان به ثمر می رسند و چون از جهان جدا شوند عقیم می مانند. اما آرمانی که از حقیقت بترسد یا از پیش بخواهد که جهان موافق خواهشهای او باشد توانایی این آمیزش را ندارد.  برتراند راسل

 گزیده ای از سخنان برتراند راسل - سخنان بزرگان

هرگز حاضر نیستم به خاطر عقایدم بمیرم، چون ممکن است عقایدم اشتباه باشند. برتراند راسل