شعر های کوتاه سعید طاهرنژاد - اشعار سعید طاهرنژاد

من برگشتم
لازم نیست به پشت سرم نگاه کنی
من همان آدم دو بعدی ام توی عکس ها
که گاهی هم لبخند می زند.

 سعید طاهرنژاد

شعر کوتاه عاشقانه،مینی شعر،شعر کوتاه زیبا،عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه دلتنگی،شعر کوتاه غمگین،شعر پر معنا و کوتاه،شعر پر محتوا

حالم بد است
سرما خوردم
و با این وضع گرانی و قیمت ِ سوپ آماده
حالا حالا ها خوب نمی شوم
و تو باید به صدای جدیدی عادت کنی
که پشت دستمال کاغذی می گوید دوستت دارم.

 سعید طاهرنژاد

شعر کوتاه عاشقانه،مینی شعر،شعر کوتاه زیبا،عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه دلتنگی،شعر کوتاه غمگین،شعر پر معنا و کوتاه،شعر پر محتوا

پدرم گفت تو آدم نمی شوی
او چبزی در مورد شاعر شدن نگفت.

 سعید طاهرنژاد

شعر کوتاه عاشقانه،مینی شعر،شعر کوتاه زیبا،عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه دلتنگی،شعر کوتاه غمگین،شعر پر معنا و کوتاه،شعر پر محتوا

خروس لعنتی
داشتم این خواب را باور می کردم.

 سعید طاهرنژاد

شعر کوتاه عاشقانه،مینی شعر،شعر کوتاه زیبا،عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه دلتنگی،شعر کوتاه غمگین،شعر پر معنا و کوتاه،شعر پر محتوا

تمام کوه ها را کندم
شیرین نشدی.

 سعید طاهرنژاد

شعر کوتاه عاشقانه،مینی شعر،شعر کوتاه زیبا،عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه دلتنگی،شعر کوتاه غمگین،شعر پر معنا و کوتاه،شعر پر محتوا

من اینکاره نیستم
همین جا تمامش کن
خوان و خوانکشی رخش می خواست
من سوسک همراهم آورده بودم.

 سعید طاهرنژاد

شعر کوتاه عاشقانه،مینی شعر،شعر کوتاه زیبا،عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه دلتنگی،شعر کوتاه غمگین،شعر پر معنا و کوتاه،شعر پر محتوا

اینجا آخر خط است
من هم که قهرمان پرش نیستم.

 سعید طاهرنژاد

شعر کوتاه عاشقانه،مینی شعر،شعر کوتاه زیبا،عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه دلتنگی،شعر کوتاه غمگین،شعر پر معنا و کوتاه،شعر پر محتوا

تو پرنده ای
البته پیش از اختراع الاکلنگ
حالا بگو از مردهای چاق متنفرم.

 سعید طاهرنژاد