شعر های کوتاه رضا محبی راد - اشعار رضا محبی راد

میدانم
نمی آیی
پنجره ها بی پرده با من حرف می زنند .


رضا محبی راد

شعر کوتاه عاشقانه،مینی شعر،شعر کوتاه زیبا،عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه دلتنگی،شعر کوتاه غمگین،شعر پر معنا و کوتاه،شعر پر محتوا

هیچ جای این شهر
از یادت در امان نیستم
حتی به کوچه ی علی چپ
که می روم !

رضا محبی راد

شعر کوتاه عاشقانه،مینی شعر،شعر کوتاه زیبا،عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه دلتنگی،شعر کوتاه غمگین،شعر پر معنا و کوتاه،شعر پر محتوا

هر بار شعری آمد
هفتاد میلیون سلیقه مهمان ذوقم شد !
اینبار انتظاراتان را زمین بگذارید
میخواهم ساده بگویم
دوستت دارم !


رضا محبی راد

شعر کوتاه عاشقانه،مینی شعر،شعر کوتاه زیبا،عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه دلتنگی،شعر کوتاه غمگین،شعر پر معنا و کوتاه،شعر پر محتوا

شیطان میدانست
آدم نیستیم
سجده نکرد .


رضا محبی راد

شعر کوتاه عاشقانه،مینی شعر،شعر کوتاه زیبا،عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه دلتنگی،شعر کوتاه غمگین،شعر پر معنا و کوتاه،شعر پر محتوا

میدان شوی
ماشین می شوم !
خورشید شوی
زمین می شوم !
هرچه می شوی
ثابت بمان تا دورت بگردم !


رضا محبی راد

شعر کوتاه عاشقانه،مینی شعر،شعر کوتاه زیبا،عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه دلتنگی،شعر کوتاه غمگین،شعر پر معنا و کوتاه،شعر پر محتوا

خوش خط و خال من
ببخش که هنوز
پونه مانده ام.


رضا محبی راد

شعر کوتاه عاشقانه،مینی شعر،شعر کوتاه زیبا،عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه دلتنگی،شعر کوتاه غمگین،شعر پر معنا و کوتاه،شعر پر محتوا

در جمله من به تو هرگز نمی رسم
فــعل و فــاعل و مفـــعول تــویی
مابقی حــرف اضافه است !


رضا محبی راد

شعر کوتاه عاشقانه،مینی شعر،شعر کوتاه زیبا،عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه دلتنگی،شعر کوتاه غمگین،شعر پر معنا و کوتاه،شعر پر محتوا

این اشکها از درد نیست
زنی نشسته درچشمهایم
پیاز ریز می کند !


رضا محبی راد

شعر کوتاه عاشقانه،مینی شعر،شعر کوتاه زیبا،عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه دلتنگی،شعر کوتاه غمگین،شعر پر معنا و کوتاه،شعر پر محتوا

در جمله سازی لبهایت
از ماضی بعید بیزارم
دلم یک حال ساده می خواهد !


رضا محبی راد

شعر کوتاه عاشقانه،مینی شعر،شعر کوتاه زیبا،عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه دلتنگی،شعر کوتاه غمگین،شعر پر معنا و کوتاه،شعر پر محتوا

تنهایی من
پر از دلقکهایی است
با دماغهای قرمز
از بس گریه کرده اند ... !


رضا محبی راد

شعر کوتاه عاشقانه،مینی شعر،شعر کوتاه زیبا،عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه دلتنگی،شعر کوتاه غمگین،شعر پر معنا و کوتاه،شعر پر محتوا

حرفهایت دانه بود
که پاشیدی
روی احساسی که شخم زده بودی ...
لامصب مترسکی جای خود می گذاشتی
کلاغها تمام حرفهایت را بردنند !


رضا محبی راد

شعر کوتاه عاشقانه،مینی شعر،شعر کوتاه زیبا،عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه دلتنگی،شعر کوتاه غمگین،شعر پر معنا و کوتاه،شعر پر محتوا

ریشه ها را کنار بزنید
زیر بید مجنونی خاکم کنید
باید بدانم این عشق
از کجا آب می خورد !

رضا محبی راد